Dokumenttyper – Kategorisering av filer i Chaos

Alla filer som levereras till Chaos definieras och tolkas som en av fem dokumenttyper, dessa är modeller, ritningsdefinitioner, ritningar, bilder och texter.

  • Modeller kan antingen vara ritningsmodeller där verkligheten representeras i skala 1:1 eller andra modeller, t.ex. anläggningsmodeller och 3d-modeller. Modeller namnsätts efter geografisk och teknisk indelning.
  • Ritningsdefinition är ett fönster mot verkligheten med angiven skala. I ritningsdefinitionen får ingenting ritas, i stället länkas modeller in som externa referenser, så kallade X-reffar. Även ritningsdefinitioner namnsätts efter geografisk och teknisk indelning.
  • Ritning är pappersritningens digitala motsvarighet. Ritningen sparas i ett fryst format, pdf eller plt. Ritningen har alltid samma namn som den ritningsdefinition den baseras på.
  • Bilder. I Chaos finns en funktion som gör att bildmaterial tolkas som bilder, bilder som levereras till Chaos namnsätts då automatiskt med löpnummer och hamnar utanför den vanliga namnkonventionen. För att detta skall fungera måste funktionen vara påslagen i objektet. I annat fall tolkas bilder som texter, detta ger möjlighet att även knyta bilder till delområdet och teknikområde genom namnsättningen.
  • Texter är allt som inte behandlas av ovan nämnda typer. Det kan t.ex. vara Word-dokument, zip-filer eller Excel-kalkyler. Ofta väljer projektet att även vissa bilder tolkaar som texter.

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921