Dokumentbeteckning

2007:198

Rubrik Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar
Bemyndigande 12 och 13 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och 11 kap. 11 § fordonsförordningen (2002:925)
Ikraftträdande 2007-05-01
Grundförfattningar 2003:23 Ikraftträdande 2003-05-01
Kommentar ändr. 1 kap. 1, 4 och 7 §§, 2 kap. 2, 4 och 18 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 8 kap. 6 och 7 §§, 15 kap. 1 och 2 §§, 25 kap. 1-4, 6 och 7 §§, 27 kap. 2 § samt 28 kap. 2 § ny. 1 kap. 11 §, 5 kap. 4-6 §§, 8 kap. 7 a §, 27 kap. 33 § samt 28 kap. 22 §
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.